خط ویژه : 021-83315
شرکت ساخت و ساز
به ما ایمیل بزنید:

contact@karikweb.com

انجمن تحقیق و توسعه و نوآوری صنایع و معادن اسپاد

انجمن تحقیق و توسعه و نوآوری صنایع و معادن ایران با هدف هماهنگى و تمرکز برگسترش کمى و کیفى فعالیت‌هاى تحقیق و توسعه و نوآورى واحدهاى صنعتى و معدنى، با همکارى و مشارکت مراکز آموزش عالى، دانشگاهها و موسسات تحقیقاتى و پژوهشى بخش‌هاى خصوصى و دولتى و سایر ارکان اجرایى و سیاست گذارى کشور بمنظور نهادینه کردن فرآیندهاى ایجاد، توسعه و بومى سازى فناورى، تجدید ساختارهاى اجرایى و ارتقاى مدیریت تحقیق و توسعه و مدیریت منابع پژوهشى جهت دستیابى به توسعه صنعتى پایدار، با حمایت وزارت صنایع و معادن وقت در سال 1377 تاسیس شد.